บริการรับฝากจ่ายค่าสินค้า
nanashop-de มีบริการรับฝากจ่ายค่าสินค้าจากต่างประเทศในสกุลเงินต่าง ๆ (สอบถามได้เพิ่มเติม) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.) ลูกค้าแจ้งรายการพร้อมราคาสินค้าที่ต้องการฝากจ่ายเงิน
2.) ลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าพร้อมค่าบริการโอนที่ร้อยละ 2 ยูโร เรทขึ้นลงแต่ละวันตามเรทธนาคารกรุงเทพ